Saturday , May 25 2019
Home / Ekonomia & Bisnis / Ponte Comoro 3 Hahu Loke ona Ba Publiku
Ponte Comoro 3 ohin loke ba publiku. [Foto: Virginia Pereira | 13.09.2018 ]

Ponte Comoro 3 Hahu Loke ona Ba Publiku

Ponte Comoro ne’ebe harii hosi kompania konstrusaun hosi Japaun, nudar simbolu amijade entre Japaun no Timor-Leste.

Ponte Comoro 3 ohin loke ona ba publiku, hodi nune’e komunidade sira bele halo movimentu loro-loron nian. Liu hosi eventu ne’ebe halao iha loron 13/09, Embaxaidor Japaun, Hiroshi Minami ba jornalista sira hateten Kompania kontruksaun hosi Japaun naran Todisima Cooperation, halao ona servisu iha Timor-Leste, desde tinan 2002.

“Iha fulan Outubro ita sei iha selebrasaun ba konstrusaun ponte Comoro ne’e, hau espera katak ponte ne’e sei ajuda vida loro-loron povu Timorense, ponte ne’e nudar ponte amizade Japaun Timor-Leste iha povu husi nasaun rua ne’e”, hatete Hiroshi 13/09.

Iha fatin hanesan Ministru Obras Publikas, Salvador Eugenio Soares dos Reis Pires iha seremonia refere hateten ohin kompania hosi Japaun entrega mai Timor-Leste, ohin publiku bele uza.

“Konstruksaun ne’e lao ho diak, ohin loron ita iha ponte ne’e, uza ba benefisiu publiku. Hau fiar ponte ne’e kualidade diak, desijaun kolaborasaun ho Ministeriu Obras Publikas ho ita nia tekniku sira, ne’ebe sira halo kualidade tebes”, hateten Salvador

Salvador informa katak iha loron 12 Outubro sei halo ingarusasaun official, no sei hetan visita official hosi Ministro Negosiu Entrangeiru Japaun nian, “ita hatene katak ponte ne’e tulun hosi governu Japaun, governu mos sei tur hamutuk buka naran, sei halo revizaun no lori ba Konselho Ministu atu governu desidi naran ne’ebe mak sei tau ba ponte refere.

Orsamentu ne’e uza hodi halo konstrusaun ponte Comoro ho total $17.000 milloens, ponte nia naruk 250 metros no luan 11.55 metros, konstrusaun ne’e hatutan ho estrada mais menus naruk 3.2km. * [ Virginia Pereira | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL 13.09.2018 ]

About Virginia Pereira

Check Also

HUCO Youth: Negosiu Resiklazen, Oportunidade Hanorin Foinsa’e Timoroan Sai Sidadaun Ne’ebe Responsavel.

Lixu nudar problema boot ida ne’ebe bele fo ameasa ba ema no animal, no risku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *