Friday , February 23 2018
Home / Opini / Povu Timor Ezize Fronteira Maritima, Australia Labele Sai Manduku
Amito Konusere Araujo

Povu Timor Ezize Fronteira Maritima, Australia Labele Sai Manduku

Ida ne’e opiniaun pesoal, la reprejenta Instituisaun ka Organizasaun ruma. Opiniaun ne’e espresa nu’udar sidadaun Timor oan, nu’udar mos Jornalista. Opiniaun ne’e la refleta liu ba interesse Nasaun. Hanesan sidadaun, tatoli iha meius oi-oin atu fanu Governu Australia nia neon ba Povo Timor Leste nia ejijensia hodi defini fronteira maritima.

Hakerek nain hakarak salienta deit katak, ema hotu-hotu iha Timor Leste iha ona konhesimentu kona ba Fronteira Maritima Timor Leste ho Australia, tamba ne’e hakerek Nain espresa deit sentimentu kona Direitus Humanus Timor Leste nian.

Timor leste nu’udar Nasaun Republika Demokratiku, nebe’e hetan Ukun Rasik A’an liu husi Restaurasaun da Independensia 20 de Maio 2002, hetan Independensia total husi invazor no kolonialismu. Maski Timor Leste nu’udar Nasaun ida Independenti no iha ona Soberania rasik, maibe Nasaun bo’ot balun sei hadau Direitu Timor Leste nian balun hanesan Soberania iha Tasi Timor. Povo no Governu Timor Leste, inklui Veteranus sira, apoiu husi redi klandestin sira nebe’e uluk Luta ba Ukun Rasik A’an hamutuk hodi ejiji ba Governu Australia atu halo negosiasaun ho Governu Timor Leste kona ba Fronteira Maritima, atu nune’e Povo Timor Leste bele goja nia direitu nu’udar nain Soberanu RDTL.

Juventude no sosiedade sivil inklui ativista Timor oan halo ona kritiku ba Governu Australia atu respeita Soberania RDTL, liu husi asaun Pasifika iha Embaixada Australia iha Timor Leste iha tersa-feira (23/02/2016) hahu’u dadersan longmarch iha Mandarin to’o iha Embaixada Australia. Ejijensia hirak ne’e husu atu Australia tenki halo negosiasaun ba fronteira Maritima entre Nasaun rua ne’e nian. Intensaun Povo Timor Leste husu laos tamba kestaun rikusoin iha Tasi laran, maibe kestaun soberania, tamba Governu Australia nu’udar Nasaun bo’ot no riku, nunka respeitu Nasaun ki’ik nia Soberania hanesan Maritima ninia.

Hau lamenta tebes wainhira Australia nu’udar Nasaun bo’ot, riku no iha influensia Politika Mundial, maibe nunka konsidera Timor Leste nia soberania, no hakarak hetan benefisiu ruma ba rikusoin husi nasaun ki’ik sira hanesan Timor Leste. Durante ne’e ita hotu hatene katak, Governu Australia nia investimentu ba Dezenvolvimentu iha seitor Edukasaun, Agrikultura, Saude no seluk tan nu’udar investimentu ida nebe’e hafalun hela realidade nebe’e akontese, atu ita nonok hodi la hasee no hakilar ba hahalok mafia nebe’e halo hasoru ita hodi haknauk ita nia rikusoin sira iha tasi laran liu husi esplorasaun mina.

Australia nia investimentu ba dezenvolvimentu iha Timor Leste, mai husi osan mina Timor nian nebe’e Governu Australia esplora, laos sira nia produtu rasik. Sira nia deklarasaun dala barak fo sai katak, Governu Australia nia parseiru diak mak Timor Leste. Lo’os duni ida ne’e realidade tamba ita nia rikusoin mak sira esplora, no nia pursentu ki’ik mak mai ajuda ita, no pursentu barak liu sira uja ba sira nia nasaun nia interese. Ida ne’e mak realidade nebe’e hatudu iha ita matan laran, tamba ne’e ita nu’udar Timor oan, iha espiritu Nasionalismu no Patriotismu ba Timor Leste, ita tenki ejiji no hakilar nafatin ba Governu Australia liu husi meius nebe’e hafasil sira nia neon atu bele rona ita nia ejijensia nu’udar Povo nebe’e ho populasaun miliaun ida ho balun deit.

Ita nia Primeiro Ministro Sexto Governu Konstitusional haruka ona karta ida nia hómologu Primeiro Ministro Australia kona ba prosesu negosiasaun fronteira maritima Timor Leste ho Australia, maibe Governu Kanguru ne’e nafatin hatudu nia ulun to’os no nunka atu respeita ita nia Direitu hanesan nain ba prosesu hirak ne’e. Maibe ita nu’udar sidadaun Timor oan, aproveita mos hatudu ita nia asaun sira atraves husi Media Nasional, Internasional, atu nune’e fanu nafatin sira nia fuan to’os no hamanas nafatin sira nia tilun atu bele komprende objetivu ita nia ejijensia, hodi halekar ba Mundu katak, Australia hanesan nasaun bo’ot no riku, maibe la hatudu nia vontade Politika solidariedade nebe’e diak hasoru Nasaun ki’ik Timor Leste nebe’e sempre hakilar direitu.

Hanesan sidadaun ida, Joven ida nebe’e hakna’ar a’an iha Media, apresia tebes ho sosiedade sivil Timor Leste no Orgaun Lejislador sira nia esforsu tomak kontinua ejiji ba Governu Australia atu respeita soberania RDTL liu husi vizita Governador Geral Australia Sir. Peter Cosgrove iha Parlamentu Nasional. Bancada hat iha Parlamentu Nasional hanesan Bancada Frenti-Mudansa, Fretilin, Partido Demokratiku no CNRT nia deklarasaun Politika laos koalia kona ba kooperasaun bilateral, tamba konsiente Nasaun rua ne’e nia kooperasaun desde tempu uluk kedan, maibe koalia no ejiji Australia respeita Soberania RDTL.

Ita nafatin fo apoiu ba Orgaun lejislador atu ejiji ba Governu rua ne’e hodi diskuti povo Timor Leste nia direitu atu hetan fronteira maritima nebe’e loos. Hau hakarak salienta deit katak,buat hotu-hotu nebe’e ita halo, ita tenki unidade, paz no estabilidade, nu’udar fator determinante atu manan buat hotu-hotu, no lalika hamosu paradigma ida hatun malu, odio malu, tamba ita ne’e kontribui ba ita nia patraun bo’ot, patraun Estado Timor Leste. Buat sira nebe’e mak ita halo benefisiu ba ita nia Nasaun. Maski ita diferensia ideias, maibe tenki objetivu ida deit ba mehi no prinsipio ida deit, luta hasoru Governu Australia hodi defende ita nia soberania Maritima nian.

Problema fronteira maritima Timor Leste ho Australia laos sai prekuapsaun iha rai laran deit, maibe sai mos prekupasaun komunidade Internasional sira. Iha Australia depois liu loron manifestasaun iha Timor Leste, kuarta-feira (24/02/2016), Timor oan sira iha Australia nebe’e hetan apoiu husi Timor See Justice Company (TSJC) lori bandeira RDTL iha edifisiu bo’ot sira iha Australia nia oin, ejiji atu Governu Kanguru respeitu soberania RDTL atu fo fila fali kompetensia tomak ba Povo Timor Leste atu esplora rasik rikusoin iha area maritima Timor Leste ninian.

Asaun nebe’e ita halo iha nivel Nasional no Internasional, nunka lakon le’et deit tamba Media Nasional no Internasional sira publika nafatin informasaun hirak ne’e, hodi fanu lideransa Nasaun Kangúru, atu bele loke sira hanoin, halo malirin sira nia kakutak hodi bele konsidera ita nia ejijensia nu’udar Nasaun Soberanus.

Governu Australia tenki rona ami nia halerik, labele sai hanesan manduku hodi rona no hare’e ami nia prekupasaun, maibe finji la rona. Tenki hatudu imi nia Integridade nu’udar Nasaun bo’ot nebe’e iha Ekonomia no Influensia Politika Mundial, ba Nasaun ki’ik sira, no hatudu imi nian hanesan Inan ida nebe’e prekupa oan sira nia prekupasaun. Imi kumpri ida ne’e, ema sei fo honra ba imi nia apresiasaun iha mundu Internasional.

Tuir hau nia konhesimentu, to’o oras ne’e Governu Australia rejolve hotu ona fronteira maritima ho Indonezia, Nova Zelandia no nasaun ki’ik balun iha Azia Pasifiku, maibe tamba saida mak fronteira maritima Timor Leste ho Australia sei disputa nafatin?

Maibe nu’udar Timor oan, Hau konfuzaun tamba saida mak buat hirak ne’e akontese ba ita Timor Leste, karik ita ne’e hanesan Nasaun Kolonialismu nafatin!!! Husi jerasaun ba jerasaun, husi sekúlu ba sekúlu, ou karik ita nu’udar nasaun ki’ik, ou tamba ita nia rikusoin, Nasaun bo’ot sira hanesan Australia gosta ita hanesan ita masin midar, no sira hanesan nehek!!!!????? Ita tenki halo analija nebe’e klean no seriu, no buka meius seluk atu aselera. Ida ne’e bele hatudu realidade lolos katak, Australia nasaun kanten, tamba saida hau dehan nune’e, tamba hakarak okupa ema nian, no sira nian hakiak ba sira nia jerasaun. Sira oin midar ba ita, maibe laran moruk ba ita, ho intensaun hakarak estraga jerasaun Timor oan nia prosperiedade.

Governu Timor Leste fo kompetensia tomak ba Eis Primeiro Ministro Kay Rala Xanana Gusmão hodi lidera prosesu hirak ne’e, prosesu nebe’e hasoru dezafius oi-oin, maibe dezafius hirak ne’e la hanesan ho sofrimentu luta Timor Leste nian ho bala musan. Tempu agora hasoru ho Politika no paradigma foun hodi hasoru Nasaun bo’ot sira, hanesan Australia nebe’e haknauk Povo Timor Lest nia rikusoin. Ita hotu tenki fo apoiu tomak ba ita nia avo Xanana Gusmão hodi lori prosesu hirak ne’e to’o nia rejultadu nebe’e halo ita kontenti, definisaun fronteira maritima Timor Leste ho Australia tenki klaru.

Ita nia ejijensia hirak ne’e tamba interesse Povo nian ba direitu soberania Estado, ejijensia ne’e laos atu hakotu relasaun Diplomasia entre Povo Timor Leste ho Australia no Governu rua ne’e nian. Governador Geral Australia Sir. Peter Cosgrove dehan ba Povo Timor Leste iha Parlamentu Nasional kinta-feira (03/03/2016) katak, Povo Timor Leste no Australia tenki hamrik hamutuk, sai ida deit. Senhor Governador ida ne’e mak ami buka, ita hamrik hamuruk sai ida deit, tamba ne’e ami husu atu respeita ami hodi bele defini fronteira maritima nasaun rua ne’e ninian. Ita labele midaran iha aspeitu Dezenvolvimentu, no labele konta imi nia apoiu Dezenvolvimentu, maibe konta mos imi nia konsiderasaun ba ami Povo Timor Leste.*


Amito Konusere Araujo, Estudante UNPAZ, hanesan mos Jornalista iha RTTL (Radio); Numeru Kontaktu: (670) – 77639282; E-mail: amitortl (at) gmail (dot) com

About Amito Konusere Araujo

Check Also

Niilismo Istoriku: Harii-estadu no dezintegrasaun hari’i-nasaun

Ensaiu ne’e mai ho intensaun ida deit: fanu malu no hapara funu balun entre ita. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *