Tuesday , May 21 2019
Home / Sosial & Politika / PR Lu-Ólo Fo Mensajen Dezenvolvimentu Juventude, Membru Governo no Deputadu Barak La Marka Prezensa
Juventude sira partisipa iha loron komemorasaun masakre 12 Novembru. [Foto: Nug Katjasungkana | 12.11.2018 ]

PR Lu-Ólo Fo Mensajen Dezenvolvimentu Juventude, Membru Governo no Deputadu Barak La Marka Prezensa

Membru Governo no Deputadu Barak La Marka Prezensa iha loron komemorasaun loron Masakre Santa Cruz 12 Novembru. Loron ne’e mak loron akontesimentu ida ne’ebe loke mundo nia matan kona ba luta popular ne’ebe akontese iha Timor-Leste. Komite 12 Novembru, tinan-tinan komemora loron ida ne’e hodi hanoin hikas akontesementu Masakre iha tinan 27 liuba, no fo hanoin ba estadu kona ba justisa mak ne’ebe familia vitima no sobrevivente sira eziji nafatin to’o ohin loron.

Presidente da Republika, Fransisco Guterres Lu Ólo marka prezensa iha komemorasaun ne’e hamutuk ho ninia espoza. Iha ninia deliberasaun Presidente da Republika fo mensajen kona ba saida mak governo presija kontinua tau matan no halo ba juventude.

Presidente hatete iha nia diskursu katak, “Ema hotu hatete Juventude mak futuru Nasaun nian. Saída mak futuru nasaun? Oinsá ita konstrói Nasaun ohin loron? Ita konstrói ita-nia Nasaun liuhusi servisu sidadania responsável. Ema ida-idak hatene saída mak tenke halo. Sidadaun ida-idak tenke kontribui ba produsaun rikusoin nasionál”.

Lu Ólo mos kontinua hatete katak dezempregu sai problema sériu Nasaun ninian no husu joventude atu buka dalan seluk atu oinsá hetan rendimentu atu sustenta-an no família sira. Ida ne’e signifika katak joven ida-idak tenke buka dalan atu sai empreendedor.

Iha sobrevivente Masakre Santa Cruz no joventude sira nia oin Presidente da Republika husu ba, “Entidade relevante sira Governu nian presiza haree ho BNCTL oinsá fó tulun ba joven empreendedór atu hahú negósiu kiik, ho tulun husi liña-de-kréditu ida ne’ebé la obriga selu kedas ka selu ho juru kiik”.

Presidente hato’o lia hirak ne’e nuudar atividade alternativa ba minarai, entidade relevante sira presiza fó atensaun maka’as ba agrikultura no turismu tanba sektór rua ne’e bele oferese oportunidade empregu barak no fó rendimentu boot. Maibe mensajen importante Presidente nian nian ne’e halo iha ambiente ida ne’ebe laos membru governo barak marka prezensa.

Tuir observasaun Neon Metin, membru governo ne’ebe marka prezensa mak Sekretaria Estadu Juventude no Desportu, Nelio Isaac, hodi reprezenta Premeiru Ministru, no Sekretaria Estadu Igualidade Jeneru no Inkluzaun, Mario Jose Fonseca. Deputa sira ne’ebe mak marka prezensa mak, Angelita Sarmento, Antoninho Bianco, David Dias Ximenes, Mariano Assanami Sabino no Marito Mota. * [ Ato ‘Lekinawa’ Costa | TAFARA.TL | 12.11.2018 ]

About Fernando Antonio da Costa

Fernando António da Costa, konhesidu ho Ato "Lekinawa", iha TAFARA.TL nudar General Manager & Editor, no mos hamutuk ho Metódio Caetano Moniz & Zevonia Vieira funda media online TAFARA.TL.

Check Also

Governu Japaun Inagura Renovasaun Eskola Hospitalidade no Turismo, Minami: TL Presija Rekursu Umanu Kualifikadu Iha Area Turismo

“Atu bele atrai turista internasional, Timor-Leste presija investe maka’as liu iha setor infrastrutura, atu bele …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *