Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / PR Lu-Olo Veta Proposta Alterasaun Atividade Petrolifera
Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo halo entrevista ho jornalista sira iha palacio prezidensia. [Foto: Media PR | 20.06.2018]

PR Lu-Olo Veta Proposta Alterasaun Atividade Petrolifera

Proposta Alterasaun Atividade Petrolifera hetan veta hosi Presidente da Republika ho razaun katak atu evita katak politikas no regras investimentu nian labele esesivu demais tanba deit atividades sira, inklui mos operasoes petroleferas ne’ebe reker investimentu direitu hosi osan Fundu Minarai.

“Dekretu ida ne’e sekarik promulga, nia implikasaun mak sei kria konfuzaun no halo konke, ita bele lakon klareza no sei la hatene distingue ona konaba saida mak ativus finanseirus no ativus rikusoin sira seluk, maske Lei Fundu Minarai hakerek klaru tiha ona. Dekretu ida ne’e sekarik promulga, signifika ita fo lisensa atu duplika meius atu bele hetan finansiamentu ba operasoes petroliferas ka operasoes sira seluk, katak foti osan diretamente hosi Fundu Minarai ka liu hosi Orsamentu Jeral Estadu”, hateten Lú Olo, 11/12.

Iha konferensia imprensa ne’ebe halo iha Palasiu Presidente da Republika, Presidente Lú Olo hatete ba jornalista sira katak ho veto dekretu ida ne’e, bele garante nafatin sustentabilidade finanseira nasaun Timor-Leste iha tempu badak no mos iha tempu naruk, ne’ebe tenke tuir politikas no regras investimentu ne’ebe asegura hela niveis Rendimentu Sustentavel Estimado [RSE] atu ne’ebe bele garante maksimizasaun retornu finanseiru ba Fundu Minarai.Lú Olo mos afirma katak Prezidente da Republika mos hakarak asegura politika lejislativa ida ne’ebe klaru, dinamiku maibe prudente no transparente atu nune’e bele apoia simultaneamente dezenvolvimentu operasoes petroliferas hosi setor publiku petroliferas hosi setor publiku petroliferu administrative, empresarial no komersial ne’ebe habelar dadaun ona.

PR Lú Olo mos hakarak evita aban bainura Estadu mak tenke simu todan ne’ebe tuir lolos bele antesipa kedas agora, labele hatodan estadu aban bainrua ho konsekuensia ne’ebe la diak.

“Iha prosesu konstrusaun estadu no direitu, obriga ita hotu tau lei as liu buat hotu, hakruk ba regras demokratikas no presedimentu interdependensia funsional, halao konsulta publika previa, informasaun no responsabilizasaun, hahu kedas hosi prosesu foti desizaun no laos wainhira asaun ida halo tiha ona. Parlamentu nasional tuir lolos aplika retrotividade ba atus ka faktus bainhira deputadu sira iha kedas ona konnesementu klean durante debate parlamentar lao hela”, hateten Lú Olo.

Diskusaun kona Proposta Alterasaun Atividade Petrolifera Lei Nu.13/2015 halao iha Parlementu Nasional iha fulan Novembru. Iha dikusaun ne’e partidu opozisaun FRETILIN vota konta ho razaun katak proposta atu altera Artigu 2 ne’ebé halo referensia ba Tratadu Fronteira Maritima assina iha loron 6 Marsu 2018, Fretilin hare katak alterasaun ida ne’e viola Konstituisaun Repúblika Demokrátika de Timor-Leste nian no mós Lei Internasionál kona ba Tratadu Internasionál sira tanba wainhira Tratadu Fronteira Maritima ne’e Timor-Leste ho Australia seidauk ratifika, tratadu ida ne’e seidauk vinkula.

Iha proposta alterasaun ba Artigu 22, Fretilin hare katak proposta Alterasaun ne’e hakarak atu atribui kompetensia ba Konsellu Ministrus ka Primeiru Ministru atu deside kona ba partisipasaun pessoa koletivas públikas ka sira seluk iha atividade petrolifera iha Timor-Leste. Fretilin hare katak alterasaun ida ne’e bele loke dalan ba grupu elite kiik ida deit iha Timor-Leste mak sei sai riku liu tan no kontrola riku soin Timor-Leste nian.

Organizasaun sosiedade civil mos propopoin ba Presidente atu veta proposta alterasan ne’e, Direitor FONGTIL, Daniel do Carmo ba TAFARA.TL informa katak tanba ho razaun kontinua mantein Lei anterior tanba iha artigu 22, garante separasaun poderes entre orgaun soberania no check and balance bainhira implementa atividade petroliferu ho montante orsamentu ne’ebe milloens ba leten tenke hetan vistu hosi Tribunal da Contas.

“Se alterasaun numeru 13/2005, liu-liu artigu 22 mak Prezidente da Republika promulga signifika esklui tiha kompentensia Tribunal da Contas ho vistu ba atividade petrolifera. FONGTIL preokupa ho asumtu transparensia no akontabilidade, liu-liu separasaun poderes entre orgaun Tribunal da Contas, Parlamentu Nasional no Prezidente da Republika bainhira implementa atividade petroliferu sira.”, Esplika Daniel ba TAFARA.TL

Tuir nutisia ne’ebe publika hosi TATOLI iha loron 14/11, hosi parte bankada Aliansa Maioria Parlamentar [AMP], Vice Prezidente Parlamentu, Maria Angelina Sarmento hateten katak lei atividade petrolífera hodi responde ba Estadu nia investimentu estratéjiku iha área petrolífera nian.

“Lei ida ne’e hetan ona alterasaun ho intensaun atu responde ba dinámika polítika kona-ba Estadu nia investimentu estratéjiku iha área petrolífera nian, liuliu sosa asaun ConocoPhillips ho porsentu 30 ne’ebé mak asina iha 27 Setembru liu ba”, afirma maria Angelina Sarmento.

Vice PPN hatutan katak Alterasaun lei númeru 13/2005 kona-ba atividade petrolífera ne’ebé parlamentu halo, iha artigu rua, ida dahuluk kona-ba períodu lei ne’ebé halo alterasaun hahú iha 27 Setembru 2018 inklui fiskalizasaun previa hosi kámara kontas kona-ba osan investimentu. Tanba ne’e, governu aposta ba diversifikasaun ekonómika iha setór petrolífera. Lei ne’e ho objetivu atu fó biban ba Estadu Timor-Leste atu bele sai hanesan asionista ba asaun ConocoPhillips ne’ebé sosa ho porsentu 30.

“Kuandu lei ne’e aprova duni signifika sei ezekuta millaun U$ 350 ita sei investe. Fiskalizasaun previa katak kámara kontas la presiza atu halo fiskalizasaun previa hosi osan ne’ebé mak ita atu sosa asaun ho porsentu 30. Ho razaun katak, la presiza iha fiskalizasaun previa hosi kámara kontas ba fundu millaun U$ 350 atu sosan asaun ne’e, tanba ida ne’e konsidera hanesan investimentu”, esplika Vice PPN. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 11.12.2018 ]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Kondisaun Eskola Publiku Guelocaer Komesa At, Vice MEJD: Planu Hadia Eskola Sei Tau Iha OJE 2020

“Ami tenke kuru udan been ne’ebe tama ba sala laran depois mak ami kontinua hanorin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *