Monday , June 17 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Presidente Lu Olo Hasoru Malu ho Xanana, Mari Alkatkiri no Taur
[Foto: Independente].

Presidente Lu Olo Hasoru Malu ho Xanana, Mari Alkatkiri no Taur

Publiku kontinua nakonu ho duvidas konaba saida mak akontese iha hasoru malu entre Lu olo no Mari iha oras ida nia laran. Maibe fontes informasaun nebe bele fiar nain ida hatete katak enkontru ne’e relasiona ho formasaun governo no oinsa lideres save sira bele garante estabilidade no unidade nasional.

Enkontru ne’e taka ba asesu Jornalista sira. Enkontru hotu lideres sira sai ketak–ketak, no jornalista sira la hatene didiak saida loloos mak akontese iha enkontru laran.

Prezidente Republika Lú-Olo halao Iha enkontru ho lideransa partidu mais votadu sekjer FRETILIN Mari Alkatiri.Prezidente Partidu CNRT Xanana Gusmão, iha palasiu prezidentek. Segunda 14/08 Jornalista barak la asesu no la tama ba laran, Jornalista hein hahu oras enkontru to remata mais la iha informasaun.

ohin dader Presidente Lu-Olo mos hasoru SekJer Fretilin. Karik enkontru sai nudar preparasaun ba enkontru lokraik nian.* [Luis Soares & Jesuino Marcal de Jesus | TAFARA.TL | Editor: Ato “Lekinawa” Costa | .08.2017].


 

 

About Equipa Tafara

Artigu ida ne'e kobertura no hakerek konjunta/hamutuk entre Jornalistas no/ka kontribuidor TAFARA.TL.

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *