Wednesday , June 19 2019
Home / Opini / Problema Korupasaun Relasiona ho Relasaun Familia, Kliente, no Kolegas Iha Transisaun Desenvolvimentu Timor-Leste
Hakerek nain Zerino Vieira, komunidade iha Dili. [Foto: Dokumentu privadu | 03.06.2019]

Problema Korupasaun Relasiona ho Relasaun Familia, Kliente, no Kolegas Iha Transisaun Desenvolvimentu Timor-Leste

Ita sei selebra restaurasaun independensia Timor Leste ba iha tinan 17. Iha tinan ida, ita bele dehan katak hamutuk ho ita nia nain ulun sira no ita nia povu tomak ita livre, hari nasaun humutuk kuaze liu ona 15 anno, ukun an. Maibe saida maka povu Timor aprende durante 15 anno nia laran, saida maka sai preokupasaun ba Timor oan tomak iha 15 anno nia laran, sai mos hanesan lisaun boot ba povu Timor, nomos ba nain ulun sira, ukun nain sira, hodi aprende hateke ba kotuk tinan 15 durante ukun an, hodi hanoin fila fali, oinsa Timor bele lao mai too iha tinan ida ne, no atu kontinua lao ba nebe.

Hahu husi 20 Maio 2002 to ohin loron, kualker problema nebe mosu, ligasaun ho estadu, govuernu, no povu, sempre sai preokupasaun ba ema hotu; ita nia inan aman, ita nia maun alin, matenek nain sira, nomos juventude, no aktivitas sira hotu. Em geral hau bele dehan katak problema hotu-hotu sai povu nian preokupasaun, ironic liu maka bain hira problema mosu ona, sempre liga ba mal administrasaun, nosst, liu-liu liafuan ita rona maka, “korupsaun”. Atu ema trata dokumentus ruma ga, atu esekusaun orsamentu estadu fali ga, lalaok servisu guvernu nian to fali politika guvernu nian mos la ses husi lia fuan ida “kuropsaaun”, loron-loron ita rona maka korupsau hela deit, laiha buat diak ida nebe guvernu halo desde nasaun ne liberta nia an to ohin loron.

Korupsaun maka saida, tamba saida maka liafuan ne ita rona hela deit, oinsa maka ita bele hatene ga dehan katak ema ne halo korupsaun ga koruptor? Semak mak halo korupsaun, no halo oinsa? Hau hakarak koko buka hatene liafuan korupsaun ne no tamba saida maka korupsaun ne mosu. Liafuan “korupsaun” lolos tuir mantenek nain sira nia hanoin dehan katak bainhira ita uja ita iha forsa atu monolopi forsa hotu-hotu no uja ita nia poder tomak hodi halo buat ruma tuir ita nia hakarak sem konsultasaun ho parte relevante, ita komete ona krime korupsaun. Simples liu maka se ita uja formula “Monopoly + Discretion – Accountability = Corruption”. Signkatnya, se o halo buat ida la tuir Lei maibe tuir fali onia hakarak, ga o nia gostu, o laos deit abuzu poder maibe o komete ona krime. Iha ne’e, hau koko uja metodu W3H, dala barak ema temi dehan “Who did What, When and How”, semaka halo saida, hori bainhira, no halo oinsa? Maibe antes hahu, hau hakarak koko hatoo oinsa korupsaun sai hanesan phenomena social ida ne sai mos hanesan preokupasaun boot ida laos deit ba povu Timor maibe ba nasaun sira seluk mos iha mundo tomak, liu-liu ba nasaun sira nebe konsidera hanesan nasaun foin ukun an ga foin maka atu desenvolve.

Korupsaun, nia relasaun ho familia, inan sarani, aman sarani, klintes, kolegas, buat hirak ne hakarak ga la koi, simu ga la simu, moris nanis kedan ho ita ema, no halao ba-bain iha sosiadade nia laran, iha pontus balun. Ita bele fiar, bele mos lae, maibe iha luta libertasaun da patria, domina ho lalaok sira ne, relasaun familia, kolegas, klientes, ajudus oi-oin nebe ita fo ba forca Falintil sira iha ailaran, barak liu maka organiza liu husi rede ida ida ne. Rede klandestina organiza baseia ba relasaun hirak nebe hau mentiona, familia, kliente, kolegas no sst. Banhira funu remata ona ita tama fali ba faze ida, movimentu atu hari partidu no organizasaun hotu –hotu barak liu maka mobiliza ga organiza nian an baseia ba relasaun sira ne’e hodi fo suporta reforsa malu, buat hirak ne laos phenomenon foun ida, maibe tamba dala barak ita ema, inventa sasan ho rajaun politika hodi atinji ita nia objetivu politika, ita halo relasaun sira ne hanesan venenu boot ida iha tempu ukun an.

Termo simples deit, KKN nebe mosu iha governasaun hotu-hotu komplexu teb-tebes no hetan influensa husi faktores oi-oin, importante maka ita presija hatene ema nia karakter, ema nia hahalok/lalaok, no risku husi KKN nemaka presija ita buka tuir atu hatene, nia benefisiu ne lao oinsa, no ba se. dala barak ita kulia kona ba relasaun etika ho KKN maibe presija mos ita nia relasaun sira ne’e no aspeitu husi koneksaun sira ne.

Iha diskusaun oi-oin iha fatin balun nebe hau partisipa, dala barak ita hare KKN husi pontus ida deit, ikus mai ita fo sala ba ema, akusa ema memsu ita sidauk hatene lolos ema nia kasu. Por ijemplu hanesan kasu Emilia Pires, no sira seluk nebe, balu-balun sei prosesu hela, I balun mos komesa atu hakat ona ba Becora ba hamutuk ho sira nebe tama uluk ona. KKN sai hanesan inimigu boot ida ba ita nia nasaun, povu hatudu liman ba guvernu, partidu hatudu liman ba malu, du’n malu korupsaun, nauk ten no sst, ho hanoin katak korupsaun ne buat a’t, pekadu nebe moris iha sosiadade nia laran, influensa desizaun politika husi emar sira nebe hetan benefisiu husi KKN.

Hau hanoin korupsaun, familiarismu, klientalismu, laos buat foun ida, nudar Timor oan, lalaok korupsaun dala barak halo ita sente moe, ita koko atu hakotu lalaok at sira ne’e ho rasaun tamba halo povu ne terus moris iha presaun injustisa nia laran, irasionalidade kona ba sentralisasaun planu desenvolvimentu nasaun nian nebe dala barak husi leten tun mai iha povu. Ita tenke komesa hahu rejeita hanoin hirak nebe ladiak antes ita hatudu liman ba malu katak so ema sira nebe servisu iha guvernu mak korupsaun, ita sira nebe la servisu iha guvernu ne mesak ema mos deit.

Karik iha ona evidensia barak nebe hatudu mai ita basea “ba soft data, laos hard data”, nebe hatudu momos katak korupsaun kontese barak liu husi relasaun ho kliente, no barak liu mosu liu husi favoritismu iha transisaun desenvolvimentu nasaun sira nebe foin ukun an nomos nasaun sira nebe desenvolve ona. Hau lakoi kualia kona ba dadus no evidensia tamba ema barak mak kualia ona no rekola dadus kona ba korupsaun oinsa atu verifika dadus hirak ne akuzasaun ba lalaok maladministrasaun nian.

Maibe ita bele simu theory nebe karik relevante so situasaun Timor nian. Perguntas mak ne’e, apakah tamba falta rekursu humanu ga? Ou ukun nain sira mak hakarak husi deit ema nebe halo aktividade korupsaun ga? Ou tamba Lei ga sistema judisiariu nebe iha tolera no fo posibilidade ba ema halo korupsaun ga? Tamba iha oportunidade ba ema halo korpusaun?

Atu hatan ba perguntas hirak ne’e hau hanoin nia resposta ne simples deit, ba los mai los, ita ema la ses husi sala, ita laos maromak, maromak la kria ema hanesan Anju sira iha lalehan. Iha nasaun desenvolvidu deit ema sei komete krime korupsaun sa’tan Timor nebe foin mak ukun an no koko atu desenvolne nia an. Tamba ita ema sempre halo komparasaun kona ba valor, benefisiu, risku no retornu kona ba aktividades nebe ita halo atu legal ga illegal mos.

Tamba as vezes ema sempre komete krime, laos tamba sira moris mai ho ran kriminoju, laos tamba moral laiha, laos tamba falta etika, maibe sira halo tamba nesesidade, balansu presu no benefisiu husi aktividade nebe sira halo. Hau aseita ho argumentus ida nebe dehan katak falta legal framework nebe diak no falta experience iha parte administrasaun ba instituisaun nebe halao no reforsa Lei, karik bele hamenus nia presu bainhira halao aktividade korupsaun fasil liu no iha probabilidade katak sira sei hetan sasaun nebe ladun makas, maibe hau hanoin ida ne sai hanesan fatores ida minor liu.

Hau tenta no hein hela esplikasaun ida nebe diak liu husi aktividade korupsaun nian husi ema sira nebe hatene ga iha koinesimentu diak liu kona ba benefisiu no oportunidade iha parte ekonomia nian. Maibe hau nia sugestaun mak ne, sekarik korupsaun aumenta sae nafatin ga buras liutan (ceteris paribus) bainhira guvernu domina no hakarak maneja aspeitu hotu-hotu nebe relasiona ho povu nia moris, ne konsequensia. Atu hatan ba konsequensia ida ne maka guvernu tenke hamenus nia involveimentu iha parte desenvolvimentu ekonomia hodi bele hamenus korupsaun. Ita bele dehan katak iha nasaun demokratiku hanesan Timor ho sosiadade nebe live ona, guvernu tenke kiik, halo limitasaun ba sasan estadu, minimiza regulasaun ba aktividades nebe ladun importante ga aktividade illegal tamba iha relasaun ho presu nebe a’s liu maibe nia benefisiu kiik kompara ho benefisiu sira nebe hetan liu husi aktividade merkado normal.

Hau hatene katak argumentu ida ne bele kontesta tamba ita iha diverzensia hanoin maibe ita koko atu esplora argumentus ida ne’e, katak guvernu bele sai nain ba buat hotu no guvernu maka tenke fornese ba povu no halo regulasaun hodi regula sasan estadu, maibe mosu fali hanoin ida katak bainhira estadu sai nain ba buat hotu, iha posibilidade makas korupsaun mosu no nafatin buras ba bebeik tamba ofisial estadu bele foti desizaun ida nebe ladun suficiente, ladun kontrola tuir mekanismu merdaku nian, tamba nemaka nia risku ne boot, no sira nebe halo ga foti desizaun ne’e hetan presaun makas husi parte oi-oin no sai vulnerable, hanesan mos atu fornese buat ruma ba nesesidade povu nian, tender ba projetu oi-oin no mos orden ba ezekusaun servisu no sst.

Ho respeitu boot ba ita nia nai ulun sira, funu nain sira, nomos ba autoridade estadu no guvernu nian tomak, ita iha hanoin diverzensia ho razaun oi-oin, bainhira estadu sai nain ba buat hotu-hotu, signifika katak iha oportunidade ba ema atu halo sala, ida ne hau hanoin simple deit duke ita tau ba lia. Isu kona regulasaun ga kontrola husi parte guvernu nian laos hanoin ida simples deit, tamba bain hira iha regulasaun barak, iha mos razaun barak atu ema ses husi regulasaun hirak ne. no sei reforsa liutan lalaok kriminozu ba ekonomia nian, ida ne sei la hamenus, iha parte seluk, regulasaun ho kontrola husi estadu sei hamosu regulamentu nebe klaru ho funsaun atu sai hanesan mata dalan ba hahalok nebe mak justu no ida nebe mak la justu, nebe karik iha knar positive.

Hau hanoin defisil ba ita atu hatene didiak ga define lolos pontus husi Lei ga Orden nebe ke kontribui ba korupsaun, familiarismu, klientalismu, no favoritismu. Tamba isu ne ba esperensia sosiadae Timor nian, nebe, labele resolve ho hanoin aprioristic. Hau hatene katak hau hakur mota boot ida maibe hau lakohi hatene ga halo finzi lahatene saida maka sei akontese.

Hau sente hau seidauk hatoo hau nia hanoin kona ba korupsaun, klientalismu, no favoritismu nia hun nebe relasiona ho transferensia propriedade publiku ba iha privada nia liman, bai-bain ema temi dehan, “privatization” nebe iha relasaun ho standard privada nian ho metodu guvernu tenke hili manan nain, laos tuir non-standard (fo deit ga hili deit ou telephone deit). Privatization iha diferensia oituan tamba ita laos hili sira, maibe merkadu maka hili sira tuir regulamentu merkadu nian nebe existi.

Dala barak ita rona ema kualia no hatudu liman ba sira nebe halo sala, ita mos rona, hare no le’e bebeik informasaun hirak nebe ema fo sai iha kona ba ema sira nebe halo sala iha mos dokumentus nomos informasaun barak nebe ita hare no hetan husi parte nasaun sira nebe desenvolvidu ona kona ba privatisation, kuaze lor-loron sira privatiza kompania oi-oin, nomos iha akusaun hasoru ema sira nebe halo sala, hanesan korupsaun, familiarismu, klientalismu no favoritusmu, maibe dala barak lalaok sira ne temporariu deit tamba sira bele hatan no halakon lalaok at sira ne. maibe ba ita Timor, hau sente lalaok at sira ne’e sei lori tempu naruk hodi ita bele hamenus ou halakon hahalok at sira ne, ida nemos depende ba ita Timor oan hotu, sekarik ita hakarak no iha esforsu atu muda ita nia hanoin no hahalok, selae buat hirak nebe ita dehan ladika ba ita nia nasaun sei nafatin buras ba bebeik iha rai ida ne, at liu tan maka se ita laiha konsensia atu halakon buat a sira ne, ita sei husik istoria ida nebe ladiak iha faze ida ne ba faze jerasaun tuir mai.

Hau sente konklusaun ida ne sei reforsa isu nebe temporaria nomos fo impaktu ba makas ba mudansa regulasaun , Lei no orden. Mudansa ba regulasaun iha ne, laos dehan atu muda regulamentu ne rasik maibe kria oportunidade para hadia regulamentus hirak ne’e, tamba ne importante ba future nasaun nian. Hau rekoinese katak sempre iha confuzaun entre korupsaun nebe toos ga defisil atu halakon, dala barak hau temi dehan “korupsaun ho cara halus” ga favoritismu, rua ne ladiak hotu maibe diferensia entre rua ne’e boot teb-tebes, hanesan ho entre oho ema, ho nauk ema nia sasan. Bain hira ita rona, hare, ga le’e iha media social, jurnalista sira hatoo isu hirak ne seolah-olah Timor ne nasaun kriminozu, nakonu ho ema mesak koruptor deit halo imajen Timor ne sai hanesan “barbarian state” defisil atu halo mudansa ho desenvolvimentu nebe positive.

Tuir ema simples, ba los mai los deit nia hanoin, hau sente korupsaun nebe akontese dadauk iha Timor, ga aktividades nebe iha similaridade ho aktividade korupsaun iha prosesu desenvolvimentu Timor leste, ne’e phenomenon ida temporaria depende ba privatisation no mudansa regulamentus, laos mudansa moral kona ba feto ho mane nebe halao servisu hamutuk iha instituisaun nia laran iha nasaun ida ne.

 

Note: Artigu ida ne kombinasaun ideas husi hakerek nain ho notas husi Vaclav Klaus apresenta iha Montana Forum, Monte Carlo

 

About Other Source

Check Also

Rezolve Violensia Arte Marsial, Tanba Sa Sempre Falla?

Violensia nunka bele responde ho violensia, iha forma fiziku ka psikolojiku. Ema halo violensia tanba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *