Wednesday , June 19 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / PSD Kapasita Feto Timor Hodi Koalia Interese Nasional Iha Futuru
Membru OMSD, Maria da Costa Expostom dadalia ho Jornalista TAFARA.ORG iha kamapana ikus PSD nian, Kampo Kulau Becora. [Foto: Luis Soares | TAFARA.TL | 19.07.2017]

PSD Kapasita Feto Timor Hodi Koalia Interese Nasional Iha Futuru

OMSD liu husi Partidu Sosiál Demokratiku (PSD)  ho nia programa prioridade mak kapasita feto sira, hodi loke sira nia hanoin, hatene polítika no brani foti desizaun ba interese  feto nian.

Vise Presidente Konsellu Nasional, Partidu Social Democrata, Maria da costa Exposto hatete ba jornalista Tafra.org iha kampo kulau Becora. vizaun PSD mak oinsa prepara feto iha sosial demokrata no feto Timor tomak atu prepara sira nia kapasidade, hodi haree ba aban bainrua tur iha estrutura polítika karik, pelu menus, feto sira ne’ebé brani foti desizaun ba interese partidu nian, hato’o iha loron 19/07.

“Programa prioridade ne’ebé mak Mulheres Sosiál Demokrata sei prioritiza mak komesa identifika, feto sira ne’ebé tur iha estrutura Mulher Social Democrata, liu-liu ba feto sira ne’ebé maka sai hanesan membru polítika, komesa kapasita sira hodi nune’e karik sira tur iha parlamentu ka tur iha kualker pozisaun ne’ebé mak foti desizaun, feto sira ne’ebé mais  preparadu no kapasitadu,” hateten Maria da Costa Esposto.

Vice Prezidente Konsellu Nasional ne’e mos informa liutan katak, programa oinsá atu promove feto sira nia vizaun, feto sira ne’ebé mak prontu hakarak tur iha pozisau sira ne’ebé mak atu foti desizaun, feto sira ne’ebé mak pelu menus iha kapasidade, kualidade atu reprezenta feto iha Timor tomak, hodi ko’alia interese feto nian iha nasaun ida ne’e.

Tuir informasaun ne’ebe esplika hosi lideransa feto PSD katak, durante ne’e Mulher Social Democrata, liu husi Partidu Social Democrata, fó ona formasaun oi-oin hodi kapasita feto sira.

Ha’u rasik sai hanesan treinadora ba organizasaun polítika fó ona jestaun lideransa, tranformasaun lideransa, transformasaun sosiedade no mos transformasaun polítika, oinsá mak loke feto nia vizaun, atu haree oinsa mak ko’alia ba polítka no oinsá mak feto sira barani atu  foti desizaun polítika hodi tau interese feto nian aas liu hotu”, esplika Maria da Costa.

Wainhira jornalista TAFARA.TL dadalia ho Komunidade, Ilda da Costa Fatima, hatete “feto ho mane ne’e direitu hanesan de’it, ami mos lakoi atu mane hanehan ami nia direitu, ami lakoi iha violensia hasoru ami.”

Ilda da Costa Fatima, husu ba governu foun, atu loke netik servisu ba feto sira ne’ebé iha kapasidade naton, hodi sira bele asesu ba servisu ne’e.

Iha sorin seluk, wainhira jornalista TAFARA.TL hakbesik an ba komunidade babain, Albino Mariano Soares ne’ebé mak asiste hela kampaña PSD nian, sente kontenti tanba partidu refere bele tau importansia ba asuntu feto nian.

Nune’e Albino esplika katak iha konstituisaun RDTL, Art.16 ko’alia kona-ba Universalidade no Igualdade nune’e feto ho mane iha direitu no dever hanesan. Nu’udar mane labele hanehan feto no dehan sira iha dapur de’it maibé sira mós iha matenek, skill hodi dezenvolve nia futuru tanba feto mak imagen ba nasaun.

Iha fatin hanesan komunidade, Tereza dehan hanesan povu bai-bain partidu sira mai halo kampaña, sempre partisipa hodi rona saida mak sira ko’alia.

“Ha’u husu ba nai ulun sira ukun nasaun ne’e, tau matan ba ami povu ki’ik sira nia susar, liu-liu ba bee moos, ospitál no estrada,” dehan Tereza ho laran taridu rona hela programa partidu Sosiál Demokratika PSD iha Kampo 74 Becora.*[Maria do Ceu | TAFARA.TL | Editor: Zevonia Vieira | 19.07.2017].

About Maria do Ceu Gusmao

Maria do Ceu J.O. Gusmao, Jornalista, Webmaster no Marketing Officer iha TAFARA.TL desde tinan 2015 ate a data.

Check Also

PR Sei Estuda Lista Membrus Governu, Lú Olo: Hakarak Garante Bem Estar Do Estado

“Prezidente da Republika sei estuda hela, se to loron ida kazu hosi A ka B …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *