Thursday , February 21 2019
Home / Ekonomia & Bisnis / RAMOS HORTA Inagura Vista Alegre, Horta: Timor Bele Sai Sentru Reksportasaun
Dr. Ramos Horta konversa iha loza Vista Alegre. [Foto: Virginia Pereira | 07.03.2018]

RAMOS HORTA Inagura Vista Alegre, Horta: Timor Bele Sai Sentru Reksportasaun

“Timor bele sai hanesan sentru reisportasaun sira bele lori sasan kualidade mai husi Portugal, rai iha ne’e hanesan armajen boot ida, ema mai sosa lori ba Indonesia, lori ba Australia no Singapura”. Horta

Jose Ramos Horta halo seremonia inagurasaun iha Vista Algre Pateo, iha seremonia refere ba jornalista sira, Ramos Horta hateten loja ne’e fabirka ne’ebe boot iha Portugal, konnesidu mundialmente, sira faan sasan ne’e ha mundu tomak, hanesan Australia, Portugal no Amerika.

Tuir Horta katak loza ne’e mordenu, tuir nivel internsional no produtu sira ne’e hosi Portugal, halo Crital no vidru hodi faan iha rai hotu, Timor mos sei hatudu loza ho kualidade.

“Portantu Timor bele sai hanesan sentru reisportasaun sira bele lori sasan kualidade mai husi Portugal, rai iha ne’e hanesan armajen boot ida, ema mai sosa lori ba Indonesia, lori ba Australia no Singapura. Material sira ne’e tama iha Timor selu emposto Timor nian”, hateten Ramos Horta iha Pateo, loron 7/03.

Minstro de Estado e Conselheiro para Seguransa Nasional, Dr. Jose Ramos Horta hatoo parabens ba Fernando Figueiredo, ne’ebe ho nia esforsu halo investimentu ho susesu. * [ Virginia Pereira | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 07.03.2018 ]

About Virginia Pereira

Check Also

HUCO Youth: Negosiu Resiklazen, Oportunidade Hanorin Foinsa’e Timoroan Sai Sidadaun Ne’ebe Responsavel.

Lixu nudar problema boot ida ne’ebe bele fo ameasa ba ema no animal, no risku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *