Tuesday , May 21 2019
Home / Sosial & Politika / Resesiamentu Ba Eleitores Iha Rai Liur No Laran Sei Hahu Iha Tempu Badak
Prezidente CNE, Alcino Barris halo entrevista ho jornalista sira iha palacio Prezidensia. [Foto: Zevonia Vieira | 28.01.2018]

Resesiamentu Ba Eleitores Iha Rai Liur No Laran Sei Hahu Iha Tempu Badak

Tuir agenda eleisaun antesipada sei halao iha fulan Maiu, ho nun’e, Comisaun Nasional Eleisaun [CNE] no STAE komesa halao ona servisu tekniku sira, atu nune’e eleisaun antesipada bele lao ho susesu.

Liu hosi enkontru ne’ebe halao iha CNE, 06/02, hodi hare fila fali Timor oan sira ne’ebe hela iha rai liur no rai laran. Prezidente CNE, Alcino Barris ba jornalista sira esplika katak liu hosi enkontru refere, hamutuk ho Ministeriu da Negosiu Estranjeiru, atu bele hare Timor oan sira iha rai liur. STAE aprezenta kalendario operasional eleitoral eleisaun nian ne’ebe hahu resesiamentu.

“Resesiamentu ne’e sei hahu ho efetivu iha fulan ida ne’e nia laran, no sei remata iha 30 Marsu no karik to Abri, tuir kalendario operasional ne’ebe STAE prepara. CNE sei aprova hosi kalendari operasional, CNE sei tau matan, oinsa STAE atu halo servisu, hodi garante transparansia, garante mos nia aplikasaun ne’ebe tuir Lei”, esplika Barris

Alcino Barris informa katak prazu atu arangka ba rai liur sei akontese iha fulan Fevereiru nia laran, no sei ba Australia hanesan Darwin, Melbourne, Sydney, Korea do Soul, Londres, Irlandia no Portugal

Liu hosi enkontru ida ne’e, CNE no STAE mos prepara material ne’ebe ligadu ho edukasaun sivika ba eleitor sira, ne’ebe sei halao iha municipiu tomak. Edukasaun sivika mos sei halao iha fatin eskolah hanesan Universidade no Secundariu.

Alcino Barris hateten orsamentu ne’e uza ba preparasau hirak ne’e mai hosi osan duadesimu, maske ho orsamentu ne’ebe limitadu no tenke uza ho efetivu. *[Virginia Pereira | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 06.02.2018]

About Virginia Pereira

Check Also

Governu Japaun Inagura Renovasaun Eskola Hospitalidade no Turismo, Minami: TL Presija Rekursu Umanu Kualifikadu Iha Area Turismo

“Atu bele atrai turista internasional, Timor-Leste presija investe maka’as liu iha setor infrastrutura, atu bele …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *