Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / SENOFA Sai Vensedor ba Kompetisaun Jornal Parede
Vencedor ba kompetisaun jornal parede sira mai hamrik iha palku oin hodi simu Taça.[Foto: Zinho MD | TAFARA.TL | 16.06.2016].

SENOFA Sai Vensedor ba Kompetisaun Jornal Parede

“Senofa sai manan nain ba kompetisaun jornal Parede, tanba tuir duni kriteria ne’ebe komisaun prepara hanesan teniku jurnalismu, kontiudu nutisia hatudu mesajen no motivasaun.”

Alumni Parlamentar Foinsa’e Timor-Leste (APFTL) ho Sekretariu Estadu Juventude e Desportu (SEJD), realiza programa jornal parede entre Eskola Secundaria iha Dili laran.

Objetivu hosi programa ne’e atu hasa’e kreatividade estudante sira oinsa kria jornal parede ne’ebe furak, iha valor, motivasaun ba estundante sira oinsa sai joven ne’ebe iha responsabilidade.

Tuir estudante eskola Nobel da Paz, João de Fatima heteten liu hosi atividade ida bele dezenvolve no hametin liutan talentu estudante sira nian.

“Ami hakarak hatudu buat ne’ebé mak durante ami pratika iha eskola. Ami espera katak ba futuru ami sei prepara diak liu tan, atu nune’e bele haklean kriatividade sira ne’ebé ami implementa iha fatin refere,” tenik João de Fatima.

Iha fatin hanesan nu’udar Professor Eskola Novel Da Paz kontente ho eventu ida ne’e tanba hetan oportunidade hodi bele aprende no aumenta konyesementu ne’ebe inovativu no kreativu liutan. Materia hosi programa ne’e bele sai referensia ba iha futuru.

Komisaun Organizadora, Umbelina Conceiçao esplika katak APFTL halo planu ida ne’e servisu hamutuk ho Diresaun Nasional Juventude, hodi bele ajuda estudante sira hatudu talentu no kreatividade ne’ebe sira iha.

Tema ne’ebe foka liu kona ba joven ne’ebé siviku no saudavel, ho nia objetivu iha nia moris bele hadok an husi droga, oinsa ho ida ne’e ita bele foti joven sira nia siviku.

Manan nain ba kompetisaun ida ne’e mai hosi Eskola SENOFA, tanba tuir ekipa da juri eskola ne’ebe refere tuir duni kriteria ne’ebe komisaun no ekipa da juri prepara katak tuir duni teknika jurnalismu, kontiudu nutisia hatudu duni susesu no motivasaun.

Atividade jornal parede ne’ebe partisipa hosi Eskola Secundariu iha Dili ne’ebe mai hosi privadu no publiku. Total eskola ne’ebe partisipa hamutuk 11, hanesan Eskola Sekundaria Kanosiana, Sagrado Corasaun De Jesus Becora, 12 De Novenbru, Tekniku Informatika IT, Anur, Novel Da paz, Kristal, sao Miguel, Petrus, Senofa, Herois Da Patria, Finantil.

Eventu ne’e hala’o iha loron 16/06, iha kampu basket SEJD hetan partisipasaun masimu hosi estudan sira ne’ebe mai hosi eskolah publiku no privadu. Tuir observasaun jornalista TAFARA.ORG katak dejenhu hosi jornal paredi ne’ebe kada eskolah prepara hatudu duni kreativdade, inovasaun no uza sasan resiklazen. Apoiu orsamentu hamtutuk $4,807 dolar Americano, mai hosi SEJD.*[Regina Ferreira & Elegita B. do Rego | Kontributor TAFARA.ORG | 16.06.2017].

About Equipa Tafara

Artigu ida ne'e kobertura no hakerek konjunta/hamutuk entre Jornalistas no/ka kontribuidor TAFARA.TL.

Check Also

Lú Olo: Jornalista Mak Fahe Informasaun Importane no Promove Debates

“Jornalista sira tenke iha responsabilidade, Adelino Gomes hateten jornalista laos hatene hakerek nutisia deit, laos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *