Saturday , November 17 2018
Home / Sosial & Politika / Taxa Violensia ba Feto Aumenta, ONG Belun Anunsia Alerta Publik
Imajen no simbolu violensia hasoru feto. [Foto: copyright google | 13.09.2018]

Taxa Violensia ba Feto Aumenta, ONG Belun Anunsia Alerta Publik

Tanba sa papa halo hahalok aat ne’e mai hau? Hau nia naran Mira [laos naran loos], tinan 16, hau hetan violensia sexual hosi hau nia aman. Hau nia bin mos hetan violensia seksual hosi hau nia aman. Hau nia aman sempre iha razaun barak hodi haruka hau nia inan ba bazar no toos, nia uza oportunidade hirak ne’e hodi halo violasaun seksual ho hau.

 “Hau hetan tuku, basa, tebe, baku ho ai, tuda ho fatuk, bainhira hau koko halai, no lakoi atu halo hahalok aat ne’e. Violensia seksual ne’e akontese mai hau, bainhira hau ba toos, mota, ai laran tempu ba hili ai, dalan fuik bainhira fila hosi bazar. Hau trauma, tauk ho ameasas no violasaun seksual ne’ebe akontese”, hateten Mira ho laran triste.

Ho problema ne’ebe Mira hasoru, nia tenke hasoru susar iha nia moris. Mira nia aman hasai tiha nia hosi eskola primaria 5 ano, Mira nia aman hateten, “o feto la presiza eskola”.

“Iha ne’e hau lakon hau nia direitu atu hetan edukasaun, lakon hau nia liberdade atu livre hosi violensia. Hau nia laran moras, hirus, odiu ba hahalok ne’ebe akontese mai hau”, konfese Mira iha bulletin FOKUPERS Hatutan.

Feto kontinua sai vitima ba violaensia sexual oin-oin, inklui violensia fiziku, violensia ekonomiku, no psikolojiku. Violasaun ne’e sira hetan la haree ba sira nia idade no estatuta sosial. ONG Belun nia dadus hatudu violensia hasoru feto aumenta, maibe politika publika hodi responde ba situasaun ne’ebe feto sira hasoru sei dook hosi realidade. Monitorizasaun sistema judisiariu mak halo hosi JSMP mos ita nota hanesan.

Antes haree dadus ONG Belun nian, ita haree uluk kazu violasaun sexual mak akontese tiha ona. Iha meudia ida, 28 Setembru 2016, Alcina (laos naran loloos), tinan 4, ho nia avo iha hela nia-avo ninia kuartu-laran no nia-avo ne’e toba dukur tiha. Ferdinand (laos naran loloos), tama ba nia-avo ninia kuartu-laran no lori lezada ba fali iha ninia kuartu-laran no arguidu hahú kolu lezada nia ropa sira. Lezada hamrik nafatin no husu no bolu ba arguidu katak “apa kiik…apa kiik atu halo saida ba ha’u?” Bainhira rona Alcina husu hanesan ne’e, Ferdinand hakfodak no fó hatais fali Alcina no ko’us Alcina lori sai ba liur.

Kazu ida ne’e iha ona Tribubal no julgamentu halo tiha ona iha Tribunal Distrital Dili, 14 Junnu 2018. JSMP rejista kazu ida ne’e iha sira nia monitorizasaun.

Iha 06 Agostu 2014, maizumenus tuku 23.30 kalan, Yose (Laos naran loloos) ba iha Miriam (laos naran loloos) nia uma no tama tuir lezada ba iha lezada nia kuartu-laran. Yose xavi odamatan no hakuak kedas Miriam hosi kotuk no liman sorin taka Miriam nia ibun. Yose kesi Miriam nia ibun ho hena ida no hatuur Miriam ba iha kama leten. Yose hasai Miriam nia ropa no obriga halo relasaun seksuál ho lezada to’o dala tolu.

Kazu ida ne’e mos hetal julgamentu ona iha Tribunal Distrital Dili iha 19 Junnu 2019, no JSMP rejistu ida ne’e iha sira nia relatorio monitorizasaun.

Kazu rua deit mak haktuir iha leten, maibe dadus ONG Belun hatudu momoos kazu sira seluk mak akontese. Sistema AtReS Belun nian rejista insidente violensia hasoru feto hamutuk 101, hosi total 342 ka (29.53%) iha Juñu-Agostu 2018. Númeru nee konsidera aumenta no dobru dala 3 kompara ho númeru average ka rata-rata 37.7 kada periodu iha periodu 3 liu ba (Dezembru 2017 – Janeiru 2018 iha 38, iha fulan Fevereiru – Marsu 2018 iha 45, Abril – Maiu 2018 iha 35, fulan Junu – Jullu 2018 iha 83, no Augustu 2018 iha 18). Insidente violénsia hasoru feto husi fulan Dezembru 2017 too Agostu 2018 hamutuk 219 ka 36% ho maioria Perpetradór mai husi mane.

Kazu violensia bazea ba jeneru iha Timor-Leste kontinua mosu iha komunidade nia leet. Feto sira hetan baku, tebe, hakilar, perkosa, halo abuzu sexual, oho sofrementu ho tipu violensia sira seluk sei kontinua akontese. Feto maluk barak liu mak sai vitima hosi violensia bazea ba jeneru no numeru aumenta ba bebeik.

Ho situasaun ida ne’e, ONG Belun halo Alerta ba governu no publiku, liu hosi programa Feto, Paz no Seguransa ne’ebe hetan apoio finanseiru hosi UN Women. Alerta ONG Belun nian ne’e bazea ba dadus mak halibur iha Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS).

Bainhira TAFARA.TL halo entrevista ho Diretor Belun, Luis Ximenes hateten hosi monitorizasaun dadus konaba violensia bazea ba jeneru ne’ebe hahu hosi fulan Julhu – Agustu 2018, Belun fo sai, hodi fo atensaun ba estadu no organizasaun sosiadade sivil sira, hodi kontinua ho asaun ruma hanesan desemina no sosializa Lei Kontra Violensia Domestika, to iha nivel remotas. Governu bele hametin liutan politika ho organizasaun sosiadade sivil sira, hodi bele tau konsiderasaun as iha futuru.

Rezultadu monitorizasaun hosi ONG Belun, liu hosi Sistema Atensaun no Responde Sedu [AtReS], rekolla insidente violensia hasoru feto hamutuk 101, hosi total 342 ka (29.53%) iha Juñu-Agostu 2018. Númeru nee konsidera aumenta no dobru dala 3 kompara ho númeru average ka rata-rata 37.7 kada periodu iha periodu 3 liu ba (Dezembru 17 – Janeiru 2018) iha 38, Fevereiru – Marsu 2018 iha 45, Abril-Maiu 2018 iha 35, Junu – Jullu 2018 iha 83, no Augustu 2018 iha 18). Insidente violénsia hasoru feto husi fulan Dezembru 2017 too Agostu 2018 hamutuk 219 ka 36% ho maioria Perpetradór mai husi mane.

Hosi insidente violensira sira ne’e, tipu violensia halo ba feto mak hanesan violensia domestika, violensia publiku, tentative violasaun ka abuzu sexual, abandona feen ho oan, violensia sexual, estraga oan no feto hetan ameasa hosi laen.

Iha numeru violensia hasoru feto iha Junhu – Agustu 2018, Municipio Viqueque hamutuk 6, Oecusse 19, Liquica 18, Ermera 4, Dili 24, Covalima 11, Bobonaro 6 no Baucau 13.

Tuir dadus refere iha Sistema AtReS katak feto nafatin sai vulneravel ba violensia ho meius oin-oin iha komunidade.

Ba TAFARA.TL Diretor Belun rekonnese katak kauza ba violensia hasoru feto tanba fator ekonomia, liu-liu iha area rural, susar asesu ba justisa, laiha konnesementu luan konaba Lei Violensia Domestika.

“Kauza ne’e akontese tanba fator ekonomia tanba laen hola fein kiik no abandona fein boot entaun hamate nia fen boot, tanba deit nia lakohi fahe responsabilidade hanesan ba nain rua. Basa, tuku no tebe ne’e ba sira ne’e babain. Iha fatores sira seluk menus iha sosializasaun ba komunidade sira, liu-liu konaba Lei. Iha parte seluk situasaun politika rai laran ne’e dalaruma abandona problema uma laran, buat ne’e akontese mak ita foin hakfodak. Kuandu ita la preven hau hanoin risku boot sei mosu iha ita nia sosiadade”, hateten Luis.

Iha parte seluk relatoriu hosi Judicial System Monitoring Program (JSMP) hatudu katak Timor-Leste nia tribunál distritál sira deside pena ba ema sira ne’ebé halo violénsia doméstika iha kazu atus ba atus kada tinan. Importante atu nota katak sentensa iha kazu hirak-ne’e koko atu realiza objetivu sira hanesan protesaun, kastigu, prevensaun no reabilitasaun, tanba ida-ne’e bele kontribui hodi hamenus violénsia doméstika iha komunidade. Sentensa tenke iha objetivu atu fó kastigu ba kondenadu ne’ebé proporsionál ho krime ne’ebé nia komite, prevene nia atu halo krime seluk, no proteje vítima. Sentensa tenke iha objetivu mós atu prevene ema sira seluk iha komunidade labele halo krime hanesan.

JSMP nia estatístika husi monitorizasaun iha tribunál sira hatudu katak, Timor-Leste nia tribunál distritál sira aplika suspensaun ba pena prizaun iha kazu kriminál barak ne’ebé kontinua to’o faze determinasaun sentensa, no liuliu iha kazu violénsia doméstika. Iha 2016, suspensaun ba pena prizaun aplika ona iha 50% husi kazu kriminál hotu-hotu. Iha kazu violénsia doméstika, proporsaun ne’e aas liu tan, besik 80% simu suspensaun ba pena prizaun iha 2016.

Desizaun sira iha kazu krime ne’ebé monitoriza to’o desizaun finál 2013 no 2016,iha relatoriu JSMP hatudu katak Dili hetan 89% (154 kazu violensia domestika), Baucau 73% (89 kazu violensia domestika), Oecusse 67% (72 kazu violensia domestika) no Suai 81% (kazu violensia domestic).

Iha sumariu kazu balun ne’ebe JSMP publika hatudu, liga feto maluk balun ne’ebe sai vitima konaba violensia domestika. Iha kazu krime ofensa ba integridade fizika simples ho natureza violénsia doméstika hatudu katak iha 3 Jullu 2018 Tribunál Distritál Baucau prezide julgamentu leitura sentensa ba krime ofensa ba integridade fizika simples ho natureza violénsia doméstika ne’ebé envolve arguidu EMA hasoru nia feen, iha Distritu Baucau.

Diretor Belun hatete mos katak problema violensia hasoru feto sei kontinua akontese, liu-liu kazu ida ne’ebe labele detekta, tanba ema barak susar hodi asesu ba justisa, no ema vulneravel sira menus informasaun.

Hosi monitorizasaun ne’ebe hatudu ona, Belun iha komitmentu atu kontinua halo monitorizasaun liu hosi programa Feto, Paz no Seguransa, hodi kontinua tau matan no detekta kazu sira ne’ebe akontese no kontinua publika no halo advokasia.

Liu hosi alerta ne’e Belun rekomenda ba komunidade Timor-Leste, liu-liu joven mane sira atu respeita feto hanesan ita nia an rasik, egual no laiha diskriminasaun, fo apoiu no korajen ba ema ne’ebe hetan violensia, hodi kolabora ho organizasaun relevante hanesan Ministériu Solidariedade Sosiál no Inklusivu, Unidade Polísia ba ema Vulneravel ka VP, Rede Feto, JSMP, Fundasaun Alola, Pradet, FOKUPERS, ALFeLa, Casa Vida no Sekretáriu Estadu Igualdade e Inkluzaun (SEII).

Belun husu atu halo advokasia ba prevensaun violensia kontra feto iha Timor-Leste, liu hosi alerta sedu. Sosializa Planu Asaun Nasionál (PAN) kona-ba Violénsia Bazeia ba Jéneru ba estrutura suku iha munisipiu hotu hodi haforsa implementa asaun prevensaun. Halo kolaborasaun ho Ministériu Edukasaun atu fó kapasitasaun kona-ba igualdade jéneru no involve estudante, juventude mane no juventude feto sira iha atividade formasaun kona ba relasaun ho respeitu hodi hasa’e koñesimentu juventude sira nian kona-ba violénsia bazeia ba jéneru (VBJ) ho ninia abut. Fó korajen ba Ministériu Justisa hodi aloka rekursu sira naton atu implementa PAN-VBJ no atu implementa lei kontra violénsia doméstika, lei nee fó perigu liu tan ba feto. Tribunal no Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu atua lalais ba kazu violénsia doméstika no mós asédiu seksuál sira liuliu kazu violénsia grave hasoru feto.

Hatan alerta ne’ebe hatoo hosi Belun, TAFARA.TL halo entrevista ho Diretora FOKUPERS, Marilia da Silva Alves liga ho numeru violensia hasoru feto ne’ebe sae. Marilia hatan katak dadus ne’ebe FOKUPERS hetan mos numeru as, agora dadus besik 180, hosi Janeriu to Agusto, sira mai rejistu iha FOKUPERS tanba sira presiza uma mahun, ida ne’e hatudu katak ema barak roa informasaun ona, oinsa atu hatoo keixa tanba ne’e mak kazu ne’e sai as.

Marilia mos informa katak parte seluk mos tanba sedauk konsege redus, maske esforsu barak halo ona, maibe sedauk konsege redus numeru ida ne’e, tanba ne’e mak esforsu prevensaun primaria ne’e importante tebes.

“Ema komesa hare katak violensia bazea ba jeneru ka violensia domestika ne’e kazu krimi no presiza duni atendenmentu, maibe Lei deit la too atu kura ka atu halo deit tratamentu, tanba ida ne’e gastus boot tebes, impaktu ba oan sira no ba familia, sosiadade no estadu rasik, se ita hare orsamentu barak tenke aloka hodi halo atendementu”, esplika Marilia, 13/09.

Tuir Diretora FOKUPERS katak governu mos tenke fo liu prioridade hodi halo prevensaun, tanba hare ba Planu Asaun Nasional, violensia bazea ba jeneru iha pilar importante 4, mak prevensaun, protesaun, asesu ba justisa, monitorizasaun no avaliasaun maibe alokasaun orsamentu barak liu sei ba iha area protesaun tanba governu iha obrigasaun liu hodi tau matan, tanba akontese ona maibe iha esforsu ba iha prevensaun orsamentu la dun boot. Parte edukasaun mos importante hodi halo prevensaun konaba familia, oinsa promove dialogu, promove relasaun ne’ebe seguru.

Liga ho problema soe bebe ne’ebe fenomenu tebes, Marilia Alves ba TAFARA.TL hateten katak laiha feto ida mak hakarak atu soe bebe, tanba bainhira nia isin rua deit mos nia lori todan ona. Bainhira nia soe bebe ne’e tenke hare rasaun barak, karik tanba nia hetan presaun makaas, dala ruma ema ne’ebe fo isin rua la fo responsabilidade, labarik sira ne’ebe mak sedauk iha konnesementu konaba relasaun sexual ne’ebe seguru, entaun feto mak tenke lori todan ida ne’e, dala barak familia la suporta, dalaruma komunidade tau stigma ne’ebe la diak ba feto, entaun presaun psikologia la dun iha apoiu, entaun nia bele soe bebe.

“Kauza soe bebe mos tanba ita nia edukasaun konaba sexual no saude reprodutiva rasik sedauk kobre hotu, profesora sedauk seguru atu hanorin tanba laiha mos formasaun ba sira”, esplika ativista feto ne’ebe luta ba direitu feto nian.

Problema violensia hasoru feto ne’ebe akotense dala barak, FOKUPERS ho esforsu hodi produs modul no brosura, hodi fahe ba eskola sira kona ba relasaun seguru, no oinsa ita konnese ita nia an rasik. FOKUPERS mos sei servisu ho UNFPA no PHD atu halo edukasaun kona ba sexualidade ne’ebe komprensivu no saude reprodutiva ba iha eskola sira, promove konaba aprende hosi ema ba ema.

Dadus hosi programa Nabilan, The Asia Foundation nian, publika iha Marsu 2016 hatudu mos katak 14% feto hetan pemerkosaan (rape) hosi mane nebe laos sira nia parseiru intimu. Maibe pemerkosaan barak liu halo hosi mane ne’ebe parseiru intimu mos, ho total 34% (sample 1,426). Feto sira hetan pemerkosaan dahuluk ho idade ki’ik 15 no bo’ot liu idade 41. Prepetrador ba kazu pemerkosaan mak mane sira, sira hatete katak sira halo ida ne’e ba fo ksolok sexual.

Ba tinan ida ne’e, Sekretáriu Estadu Igualdade e Inkluzaun nian, liu hosi Orsamento Geral Estado mak aprova tiha ona iha Parlementu Nasional foin lalais ne’e, tau tiha ona programa ida hodi dezenvove koinesemntu publiku konaba igualidade generu no evita violensia hasoru feto. Sekretaria ne’e sei halo ida ne’e liu hosi diskusaun, formasaun, kampanna iha media ho intensaun atu atinjji igualidade jeneru.

Programa seluk ida ne’ebe Sekretaria sei implementa mos mak fortalse implementasaun no halo monitoring ba integrasaun CEDAW no PAN-GBV no PAN 1325 iha politika, programa no lei sira.

Maski nune’e, Sekretaria Estadu mak servisu ba promosaun igualidade jeneru ne’e iha deit orsamentu 684 Milioens, no presija exekuta iha fulan 3 nia laran, iha tinan 2018 nia laran. * [ Zevonia Vieira | Editor: Ato ‘Lekinawa’ Costa | TAFARA.TL | 13.09.2018 ]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Lú Olo: Juventude La Hakarak Promesas no Hakribi Atitude Koruptu

Hau fiar katak joven sira iha talentu atu hamosu no habelar idea foun no tau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *