Thursday , May 23 2019
Home / Ekonomia & Bisnis / Telemor Lansa Mosan, Tran: Mosan Sai Maneira Revolusionariu Ba Timoroan Uza Servisu Finanseiru
Telemor halo lansamentu Mosan ka osan iha telemovel laran. [Foto: Zevonia Vieira | 13.10.2018]

Telemor Lansa Mosan, Tran: Mosan Sai Maneira Revolusionariu Ba Timoroan Uza Servisu Finanseiru

Telemor Fintech nudar sibsidiariu Telemor nian halo lansamentu dahuluk konaba osan iha telemovel dahuluk iha Timor-Leste ho naran Mosan katak osan iha Telemovel.

Liu hosi loron lansamentu Diretor Jeral Telemor, Tran Van Bang hatoo deskursu katak Telemor lansa servisu e-wallet dahuluk iha Timor-Leste, Mosan ka osan iha telemovel, servisu ida ne’ebe bele tulun timor oan sira, atu manda no foti osan iha maneira ne’ebe konveniente liu, duke iha tempu uluk.

“Laiha tan ona hein koleng atu manda, ita boot sira nia osan, laiha tan ona formulariu ruma atu prenxe no laiha tan ona hanoin barak konaba ita boot sira nia osan to’o duni ba ema ne’ebe simu. Mosan servisu ne’ebe permite ita boot sira, atu manda no foti osan bainira deit no iha ne’ebe deit ho ita boot sira nia telemovel”, hateten Tran Van Bang iha Timor plaza, 13/10.

Diretor Tran hatutan katak Mosan sei sai maneira revolusionariu ida ba timoroan hotu, atu uza servisu finanseiru, “ami fiar metin katak iha futuru, servisu E-walet Mosan nian sei muda maneira ba ema sira atu manda no foti osan no fornese baze ba pagamentu iha telemovel no sosiedade la ho osan tahan iha Timor-Leste”.

Diretor Telemor mos informa katak nudar kompania telekomunikasaun no teknolojia ida iha Timor-Leste, Telemor halo ona no sempre koko buat ne’ebe diak liu, atu lori teknolojia no servisu diak liu hodi kontribui ba dezenvolvimentu Timor-Leste nian,

Iha fatin hanesan, Governador Banco Central Timor-Leste, Abrâo de Vasconcelos hatoo katak apresia ho esforsu tomak Telemor nian hodi lori e-wallet dahuluk mai Timor-Leste bi hatudu ona nia konfiansa no fiar ba susesu servisu Mosan nian.

Prezidente Konselho Administrasaun BNCTL, Brigido de Sousa ba TAFARA.TL esplika katak Telemor servisu hamutuk ho BNCTL hodi fasilita komunidade simu sira nia osan, hodi hatama no hasai osan iha kualket ajensia. Iha fulan tolu nia laran Telemor sei estabelese 442 ajensia iha teritorio tomak.

Kada suku iha agensia ida, entaun ne’e bele facilita liu pagamentu direita atu nune sira labele lao dook, la presiza mai banku. Ho sistema ne’e sira bele simu mensajen atu sira bele ba foti sira nia osan ka sira ne’ebe hakarak atu hatama osan, sira bele ba diretamente ba iha Telemor nia agensia sira ne’e hodi bele halo transzasaun.

Prezidente Konselho Administrasaun BNCTL mos informa katak iha ona inisiatica atu transfere osan idozu sira nian liu hosi telemovel, sei halo koperasaun ho Telemor, tanba pparte BNCTL iha ona hanoin ona iha futuru, oinsa atu bele uza e-wallet hodi halo pagamentu ba funsionario publiku, veteranus, idouzu no bolsa da mae. Tanba iha benefisiariu boot ba veteranus, idouzu, bolsa da mae no mos komunidade babain.

Director Telemor Finteck, Phan Thanh Tung hatan ba TAFARA.TL konaba e-wallet ne’ebe kria oinsa mak bele garante no seguru ba komunidade sira simu no manda osan. Ba TAFARA.TL Phan Tung hatan katak e-wallet ne’ebe halo, 100% garante katak osan simu no manda ho seguru, tanba iha data oinsa atu halo verifikasaun no iha dadus kompletu tanba antes manda osan ka simu osan, Telemor husu ba kliente sira atu halo rejistu uluk.

Kompania Telemor ne’e halo rejistu ba kliente sira besik 200 mak rejistu ona ba konta Mosan, no sei kontinua halo rejistu ba kliente sira seluk. * [ Zelia Ximenes & Zevonia Vieira | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 14.10.2018]

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

HUCO Youth: Negosiu Resiklazen, Oportunidade Hanorin Foinsa’e Timoroan Sai Sidadaun Ne’ebe Responsavel.

Lixu nudar problema boot ida ne’ebe bele fo ameasa ba ema no animal, no risku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *