Wednesday , June 19 2019
Home / Sosial & Politika / UNIJMA: Hamosu AMP no Mosaun Sensura, Hatudu Ambisaun ba Poder
CPD-RDTL/Fretilin Movimentu (UNJIMA/ATIVISTA Pro RDTL) Halo Konferensia da imprensa iha CD CPD RDTL. [Foto: Zevonia Vieira | 09/11/2017]

UNIJMA: Hamosu AMP no Mosaun Sensura, Hatudu Ambisaun ba Poder

“Atu falun hanoin naksalak ida ne’ebe bolu PUTSISMU, hodi hatun malu no hadau poder, pior liu mak ambisaun ba poder halo luta naruk ba libertasaun nia historia sai nakonu ho kudeta ka golpes”. Portavos Gilferdes

Ba situasaun politika ne’ebe to agora sai polemika no hamosu preokupasaun iha publiku, depois de elisaun parlamentar. CPD-RDTL/ Fretilin Movimentu, liu hosi UNIJMA/Ativista pro RDTL ba jornalista sira liu hosi konferensia da imprensa, Portavos UNJIMA Golferdes hateten katak UNIJMA/Ativista pro RDTL ne’ebe tuba metin iha Fretilin Movimentu ka Frente Boot, hare ba evidensia liu hosi elisaun jeral ne’ebe hala’o iha loron 22 Jullu 2017, katak partidu lima ne’ebe hakat liu bareira eleitoral, no partidu Fretilin mak manan, tanba povu maioria fiar no hili nia programa.

“Partidu Fretilin vensedor iha direitu atu forma governu uniku ka kolektivu, hodi ukun no implementa nia programa tui rpovu maioria nia eskolha. Hosi sorin CNRT ne’ebe durante kaer ukun la konsege manan, tanb ane’e iha konferensia exra 0rdinaria ne’ebe halao hafoin elisaun, CNRT nia lider masimu, irmaun Kayrala Xanana Gusmao hola pozisaun hodi rekonnese sira nia derota no fo sai lia fuan kmanek ba partidu nia ema sira katak rejeita kualker planu kona ba bloku no koligasaun, sei la halo tan AMP ne’ebe akontese iha tinan 2007, nune’e partidu CNRT sei fila ba parlamento nasional nudar opozisaun edukativu no konstruktivu, tulun governu foun liu-liu ba interese nasional”, hateten portavos Gilferdes.

Gilferdes hatutan tan katak Taur Matan Ruak hola pozisaun hodi fo sai lia fuan kmanek ba publiku katak, nia rasik lakoi ba parlamento nasional, nune’e tau fali ema seluk hodi ba tur iha nia fatin. Lakohi koligasaun nba ukun, tanba hakarak partidu PLP hela deit iha iha parlamento nasional nudar opozisaun rasional, edukativu no konstruktivu no lakohi elisaun antisipada.

“Partidu KHUNTO mos sadere ba mai katak sadere uluk ba partidu Fretilin hodi hetan kadeira Vise-Prezidente Parlamentu Nasional, depois halai fali ba opozisaun ho lia fuan edukativu no konstruktivu maibe ikus mai sadere fali ba CNRT no PLP hodi forma AMP foun ne’ebe Xanana Gusmao rasik rejeita tiha ona”, esplika Gilferdes.

Bazeaia ba evidensia hirak ne’e. UNIJMA/Ativista pro RDTL, foti pozisaun ho prinsipiu katak elisaun jeral ho karakter popular ne’ebe hala’o iha 22/07, partidu Fretilin mak manan, tanba ne’e partidu Fretilin iha direitu atu ukun no implementa programa ne’ebe povu maioria hili, deputadu sira hosi CNRT ne’ebe durante ne’e goza hela iha Xanana Gusmao nia mahon, lalika halo tun sae, maibe tenke tuir Xanana Gusmao nia deklarasaun katak CNRT hela deit iha parlamento nasional nudar opozisaun.

“Senhores sira ne’e tenke iha sentimentu no hola konsiensia katak durante CNRT nia governasaun partidu Fretilin asegura tiha ona to mandatu remata, nune’e CNRT mos tenke asegura partidu Fretilin nia governasaun foun ne’e. PLP ho Khunto tenke halo tuir deklarasaun ne’ebe idak-idak fo sai ba publiku no ba Prezidente da Republika katak sei hela iha parlamentu nasional ho opozisaun rasional, edukativu no konstruktivu. Pratika hodi hamosu AMP ho mosaun de rejeisaun la lao tuir deklarasaun hirak ne’e no mos la hetan maioria absoluta hanesan iha Lei inan/2002 artigu 109 pontu 3, nune’e ami husu labele lori lia fuan hirak ne’e, atu falun hanoin naksalak ida ne’ebe bolu PUTSISMU, hodi hatun malu no hadau poder, pior liu mak ambisaun ba poder halo luta naruk ba libertasaun nia historia sai nakonu ho kudeta ka golpes. Se wainhira programa nia implementasaun lao la los no sala mak opozisaun bele forma AMP hodi kaer fali poder liu hosi mosaun de sensura, tuir Lei Inan/2002 artigu 111”, Esplika Portavos.

liu hosi konferensia imprensa, 9/11, iha CD CPD RDTL, UNIJMA husu ba Prezidente da Republika atu fo prioridade mos ba funu nain no veteranus superiors ne’ebe balun tama ona iha partidu no sira seluk ne’ebe la inklina ba partidu ruma, hodi tur hamutuk buka solusaun ida just aba problema atual no hare ba Lei hirak ne’ebe vigora iha Timor-Leste.*[Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 09.11.2017]

 

About Zevonia Vieira

Zevonia Vieira, Chefe Redasaun TAFARA.TL, hamutuk ho Metodio Caetano Moniz & Fernando Antonio da Costa hari media online TAFARA.TL, iha Oe-cusse, Ambeno, dia 23 de Agosto de 2015.

Check Also

Kondisaun Eskola Publiku Guelocaer Komesa At, Vice MEJD: Planu Hadia Eskola Sei Tau Iha OJE 2020

“Ami tenke kuru udan been ne’ebe tama ba sala laran depois mak ami kontinua hanorin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *