Thursday , May 23 2019
Home / Sosial & Politika / VII Governu Liu Hosi SEJT, Kontinua Apoio Ba programa PFN
SEJT, Nivio Magalhães hato'o diskursu iha sesaun plenaria Parlamentu Foinsa'e Nian (PFN) periodu 2016-2018 ba daruak. [Foto: Zinho MD | TAFARA.TL | 11.12.2017].

VII Governu Liu Hosi SEJT, Kontinua Apoio Ba programa PFN

Sekretaria Estadu ba Juventude no Trabalho, Nivio Magalhães, dehan sei kontinua fo apoiu ba programa PFN hodi kapasita joventude sira kona ba moris demokrasia no siviku no sai lider diak iha futuru.

“Hau hein katak buat hotu ita bo’ot sira hetan liu husi programa ida ne’e, labele deit benefisia ita bo’ot sira individualmente, maibe sei uza ba komunidade no sei uza ba povu no ba nasaun nia di’ak”, hateten Nivio iha Sesaun Plenaria PFN, Palacio Nobre.

Entretanto, Presidente Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL), Zaulino Gomes da Silva agradese ba instituisaun Governo, liu husi Sekretaria Estadu ba Juventude no Trabalho no mos Sekretaria Estadu ba Desportu no Alta Kompetisaun ne’ebe fo ona konfiansa ba APFTL hodi toma responsabilidade ba asuntu preparasaun no ejekusaun formasaun no mos sesaun plenaria daruak PFN no espera nafatin parseira servisu ne’e hodi halo buat diak ba Joventude no ba nasaun.

“Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste hanorin ona ba sira nia membru kona ba komitmentu moris siviku no voluntarismu, nune’e nia fiar sei ezekuta orsamentu ne’ebe Governo koloka ba programa PFN ho prinsipiu kontabilidade no kredibilidade, no prontu responsabiliza karik iha problema iha exekusaun orsamentu tuir norma legal”, hateten Zaulino

Membru PFN, hosi postu Administrativu Maubara, Julieta Nunes de Oliveira, sente contente tanba hetan ona informasaun ida katak sei iha kontinuasaun husi VII Governo, hodi apoiu programa ne’e laos deit para iha periodu datoluk, no kolega foinsa’e sira seluk sei bele hetan.

Tuir relatoriu ne’ebe hetan, orsamentu ba programa formasaun no sesaun plenaria PFN hamutuk $ 75,547,50. Iha sesaun abertura hetan partisipasaun husi Representante UNICEF, Presidente CNJTL, Sesante, Vice Ministro MSS, Miguel Manetelo, Direitor Nacional husi SEJT no SEDPAC, SEJT, Nivio Magalhães no membru PFN nain 128 husi Postu Administrativu 65.

Sesaun plenaria PFN hahu iha dia 11 no kontinua iha dia 14-15 fulan dezembru, no sei iha enkontru komisaun PFN iha dia 12-13 fulan Dezembru.* [Ambrocio P. Colo | TAFARA.TL | Editor: Zevonia Vieira | 11.12.2017].

About Ambrocio Colo

Ambrocio Colo, Kontributor TAFARA.TL, nudar mos Alumni Parlamentu Foinsa'e Nian [PFN] ba Periodu Daruak.

Check Also

MEDSOS Sai Obstaklu Ba Servisu Jurnalismu, Akara: Tenke Halo Edukasaun Sivika Konaba Internet Saudavel

“Kna’ar importante hosi jornalista professional sira atu fo informasaun ne’ebe los, kredibel ba publiku, no …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *