Tuesday , May 21 2019
Home / Eleisaun Parlamentar / Xanana Rezigna-an Hosi Presidente Partidu
Diskursu Politiku Xanana Gusmão iha Konferensia Nasional Quadrus Partidu CNRT.[Foto: Zinho MD | TAFARA.TL | 04.08.2017].

Xanana Rezigna-an Hosi Presidente Partidu

Hafoin hein iha semana rua nia laran, ikus mai segredu nakloke ona maibe segredu ida ne’e ema hotu la espera. Presidente CNRT, Xanana Gusmao, rezigna-an hosi ninia kargu.

Iha Centru Convensaun Dili, Xanana deklara ninia rezignasaun hosi Presidente Partidu.

“Hau Kayrala Xanana Gusmao demiti-an husi cargo Presidente do Partido, maibe pronto atu servi organizasaun politika partidaria ida ne’e.” Xanana hato’o deklarasaun ne’e iha Konferensia Nasional de Quadrus do Partido CNRT, iha CCD, loron 4/08.

Xanana mos hateten katak nia kompremete-an, ba tinan 5 mai, atu ajuda hadi’a, hakbi’it no hametin nafatin Partido CNRT, ne’ebe hau respeita tebes no hau sei hakiak iha hau nia fuan.

Ho statementu ida ne’e, CNRT persija prepara Kongresu Extraordinariu hodi hili Presidente Partido foun.

Iha Xanana nia statementu mos nia hato’o ho nia sientementu tristeza no urgullo. Nia haktuir katak rezignasaun ida ne’e nudar pratika babain ne’ebe akontese iha nasaun dezenvolvidu sira. Xanana rekoinese katak ninia lideransa iha partidu falla tan ne mak partidu la hetan rezultadu diak.

Razaun ne’ebe Xanana hato’o mak; ida, nia ladun presta atensaun ba atividade partidu nian hodi bele orienta diak liu; rua, la tau atensaun ba asuntu formasau no kapasitasaun kuadrus sira hotu; ikus, la koriji no hadiak bebeik hahalok membros governo, hodi fo prestasaun servisu diak liu ba povu.

Antes ne’e Presidente da Republika konvida Presidente CNRT dala 2 hodi ba tur hamutuk no koalia kona ba asuntu governasaun foun. Maibe iha enkontru dala 2 ne’e, Presidente CNRT, la marka prezensa, delega deit ba Sekretariu Jeral Partidu, Fransisco Kalbuady Lay.* [Fernando da Costa, Zevonia Vieira  & Jesuino Marcal de Jesus | TAFARA.TL | 04.08.2017].

About Equipa Tafara

Artigu ida ne'e kobertura no hakerek konjunta/hamutuk entre Jornalistas no/ka kontribuidor TAFARA.TL.

Check Also

Governu Japaun Inagura Renovasaun Eskola Hospitalidade no Turismo, Minami: TL Presija Rekursu Umanu Kualifikadu Iha Area Turismo

“Atu bele atrai turista internasional, Timor-Leste presija investe maka’as liu iha setor infrastrutura, atu bele …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *